Üdvözöljük Paloznak honlapján

Hild-díjas falu a Balaton partján!

A Balaton-felvidék hagyományos faluképének megőrzéséért Paloznak 1998-ban Hild-díjat kapott.

 

Paloznak település

Legfrissebb hírei

Az 5 legfrissebb hír látható itt. A régebbi hírek olvasásához kérem kattintson ide.

Pohárköszöntő

" A Paloznaki Önkormányzat szeretettel vár minden kedves pal..."

Read More

Orvosi rendelés

"Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018 január 1-től a Csopak ..."

Read More

Búcsúzunk Fábián Julitól

"A szombaton, 37 éves korában elhunyt kiváló énekesnő, Fábián..."

Read More

Adventi hangverseny

"A Paloznaki Kórus tisztelettel és szeretettel vár mindenkit&..."

Read More

Karácsonyi misék

"  KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK és SZENTMISÉK RENDJE Palozna..."

Read More

 
PALOZNAKI HÍRMONDÓ
2007. MÁRCIUS
TARTALOMJEGYZÉK
 
 
Szenvedés és szeretet vitéz Ajtós József László plébános
A nagyheti szertartások rendje vitéz Ajtós József László plébános
Rendezvények, programok
a református egyházban Tislér Géza ref. Lelkész
Meghívó Tislér Géza ref. Lelkész
A testületi ülésr?l jelentjük… Czeglédy Ákos
Szociális bizottság Némethné Piroska
Felhívás Czeglédy Ákos
Farsangi mulatság Verrasztóné Panni
Hiperaktivitás Emberi Jogokért Alapítvány
Kistelepülések sportversenyén
küzdöttünk Pápán Slemmer Bence
Paloznaki fiatalember legújabb
sportsikerei Verrasztóné Panni
Adónk 1%-áról szerk.
Asszonyklub Rajnai Magdi
N?nap a Nyugdíjas klubban Bakonyi Györgyné
Ti N?k… Prazsák József
Gyarapodik a Tájház saját gy?jteménye Verrasztóné Panni
Meghívó borversenyre Verrasztóné Panni
Papírgy?jtés Verrasztóné Panni
Pályázat civil szervezeteknek Czeglédy Ákos
Barka túra Verrasztóné Panni
„Balaton Riviera mandula ünnep” Keresztesné Éva
Lomtalanítás Polgármesteri Hivatal
Hagyományok és újdonságok
a paloznaki konyhában Rajnai Magdi
Húsvéti Játszóház szerk.
Zöldhulladék-lerakó önkormányzat

 
 
Szenvedés és szeretet
 
Nagyböjtben emlékezünk az Isten irántunk való nagy szeretetére és Jézus szenvedésére. De emlékeznünk kell arra is, hogy Jézus sok mindent?l megmentett bennünket halálával, de saját kijelentése szerint a keresztúttól nem. S?t, meghív rá. „ Ha valaki, utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és úgy kövessen engem.”(Mk.8,34-37.). Miért kell felvennünk a keresztet, miért kell szenvednünk, és miért nem veszi el t?lünk Jézus, a szenvedés kelyhét? Sok gondolatot és feleletet lehet ezzel kapcsolatban felhozni. Most csak egyet és a legfontosabbat említsük: - azért, mert szeret. Ha a szeretetet Jézussal együtt t?zhöz hasonlítjuk, akkor a szenvedés a szél. Vagyis a szenvedés részben próbája a szeretetnek ( a szél a kis tüzet kioltja, a nagyot nem ), részben pedig növel?je a szeretetnek (a szél a tüzet égig lobogtatja ). Aki még nem szenvedett valakiért vagy valakikért, az nem tudja, szereti-e. A szenvedés nagy próbája a barátságnak, a szül?i és gyermeki szeretetnek, a szerelemnek, és az Isten szeretetnek is. A legnagyobb barátság is könnyen elpusztul, ha szenvedni kell érte, vagy miatta. Ez mutatja, hogy csak látszott igaz barátságnak, de valójában egy önz? emberi érzés volt.
Mikor volt a leglángolóbb, legodaadóbb, a Sz?zanya szeretete? - Amikor fájdalmas anyaként ott állt a kereszt alatt. A Krisztust megtagadó Péter szeretete? - Amikor életét adta Jézusért, fejjel lefelé keresztre feszítve, a vatikáni dombokon. Mikor egy házastársé? - Amikor pl. teljes odaadással ápolja, gondozza évekig, reménytelenül beteg hitvestársát, vagy amikor éppen a betegt?l kell sokat elszenvednie. Mégis kitart, de nem kényszerb?l és megalkuvásból, hanem szabadon, mert érdek nélküli, ?szinte a szeretete. Jézus, ezt az emberi szeretetet felülmúló szeretettel, szeret bennünket. Ezért hagyta ránk az utolsó vacsorán a szeretet magasztos parancsát „Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.” (Jn.15,12-14. )
Jézus, az ? véres szenvedésével és halálával egy új Országot alapított. De, miel?tt részesei lehetnénk ennek az Isten Országának, alkalmasakká kell válnunk hozzá. Nos, ebben van hihetetlenül nagy, és ki nem kerülhet? szerepe, a szenvedésnek. Mert Isten Országának dics?ségét, csak saját keresztre feszíttetésünk árán kaphatjuk meg. Miben áll ez, a mi keresztre feszíttetésünk?
Az els? szeg: – Értelmünk keresztre feszítése. Lemondás saját elképzelésünkr?l, hogy el tudjuk fogadni Isten gondolatait a hitben. Ezzel értelmünk nem veszíti el szabadságát, hanem, még tökéletesebben ismer meg.
A második szeg: – Akaratunk keresztre feszítése. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan Isten akarja. Nem én vagyok isten, hanem Isten az Isten. Csodálatos módon éppen így válik teljesen szabaddá akaratom.
A harmadik szeg: - A b?nös vágyak keresztre feszítése, hogy ez könnyebb legyen, más vágyak keresztre feszítése is.
A negyedik szeg: – Az adódó szenvedések vállalása, s?t önkéntes vezeklés a magam és mások b?nei miatt, hogy így a magam szenvedését hozzátegyem Jézuséihoz.
Jézus nem akkor gy?zött a világ felett, amikor prédikált, csodákat tett, amikor ünnepelték, királlyá akarták tenni, vagy amikor a Tábor-hegyen megdics?ült. Hanem, amikor vérrel verejtékezett, leköpdösték. arcul ütötték, tövissel koronázták, összetaposták, keresztre feszítették és a sziklasírba eltemették. Akkor gy?zött, amikor mindenki elhagyta, megtagadta, vagy elárulta és csak pár asszony zokogott mellette, azok is minden remény nélkül. Amikor a kivégz? osztag pogány parancsnoka és katonái rádöbbentek: „ Ez az ember, valóban az Isten Fia volt.” (Mk.15,39.) Azóta ezt a vallomást utánuk mondta száz és százmillió ember. Míg élt és itt járt közöttünk a földön, csupán pár ezer hazájabeli hallgatta, ma százmilliók. Els? pápája megtagadta, azóta vértanúk tízezrei adták érte életüket. Három legh?ségesebb barátja, nem volt hajlandó egy órát virrasztani vele. Ma pedig ezrek virrasztanak imádságban.
Mi a magyarázat? Nem a szenvedés és nem a halál, mert az csúf volt és visszataszító. Egyetlen magyarázat a FELTÁMADÁS. Nem a halott Krisztus gy?zött, hanem az él?, aki dics?ségesen feltámadt és él örökkön – örökké.
Ha majd mi is engedelmességet tanulunk a szenvedésb?l és kereszthordozásból, akkor majd mi is megtapasztaljuk, mint Isten Országának polgárai, a Mennyek Országának dics?ségét. Mert a szenvedés és az örök Szeretet elválaszthatatlan egymástól.
Szép ünneplést, áldott húsvéti ünnepeket kedves mindnyájóknak!
Paloznak, 2007. nagyböjtjén
vitéz Ajtós József László esperes, plébános

 
 
A nagyheti szertartások rendje
 
Nagyszerda:
Paloznak:a hagyományossá vált szentmise, szentgyónással és szentáldozással a plébániai képvisel?testületi tagoknak és mindenki számára.
Szentgyónás du.17.00 órától a sekrestyében. A szentmise este 18.00 órakor kezd?dik.
Nagycsütörtök:
az Oltáriszentség és az Egyházi rend szentsége alapításának emlékünnepe.
Csopak: szentmise este 18.00 órakor, ezt követ?en egy órás virrasztás.
Nagypéntek:
URUNK JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLÁNAK
EMLÉKÜNNEPE
Paloznak: du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt falut magába foglaló ifjúság és feln?ttek számára, a paloznaki kálvária dombon. Azok részére, aki nem tudnak részt venni a paloznaki kálváriajáráson a saját templomaikban 17.00 órakor lesz keresztúti ájtatosság.
Csopak: 18.00 órakor nagypénteki szertartások. 19.00-tól szentségimádási óra, a szentsírnál
Nagyszombat:
Paloznak: du. 17.00. órakor nagyszombati szertartások és feltámadási körmenet, a faluban, az úgynevezett " nagy körmeneti útvonalon ". Természetesen az id?járás függvényében!
Húsvétvasárnap:
URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE
Csopak: 8.30 órakor ünnepi szentmise
Paloznak: 18.00 órakor ünnepi szentmise
Húsvéthétf?:
Csopak: 8.30 órakor szentmise
 
Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartásokra, f?leg nagypéntekre és a nagyszombati feltámadási körmenetre.
Valljuk meg bátran mindnyájan, a Jézus Krisztusba vetett hitünket!
BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK PALOZNAK, CSOPAK, FELS?ÖRS, ALSÓÖRS ÉS LOVAS KÖZSÉGEKBEN ÉL? MINDEN FELEBARÁTUNKNAK ÉS TESTVÉRÜNKNEK
A JÉZUS KRISZTUSBAN!
Paloznak, 2007. Nagyböjt-Húsvét
vitéz Ajtós József László, h. esperes, plébános

 
 
 
Rendezvények, programok a Csopak-Paloznak Református Egyházban
2007. Húsvétján
 
  • Április 2 -6 Húsvéti vásár a Gyülekezeti házban minden nap 10 órától.
  • Április 2 - 5 esti áhítatok 19 órakor, Nagycsütörtökön úrvacsora
  • Nagypéntek 11. Istentisztelet a Gyülekezeti házban
  • Nagypéntek 20.00 Passió a kövesdi romtemplomnál /Kossuth u./ a Paloznaki Kórus és a Csopak Táncegyüttes közrem?ködésével. Az est bevételét a Református Szeretetszolgálatnak és a Csopaki Iskoláért Alapítványnak ajánljuk fel.
  • Húsvét vasárnap 11.00 Istentisztelet a templomban, Úrvacsora
  • Húsvét hétf?, legátus szolgálata
 

MEGHÍVÓ
 
„KRISZTUS SZENVEDÉSE ÉS HALÁLA”
Passiójáték Szenci Molnár Albert 1612-es feldolgozásában.
 
El?adja a Paloznaki Kórus Karnagy: Szabó Lajos és a Csopak Táncegyüttes M?vészeti vezet?: Lukács Tamás
2007. április 6-án, Nagypénteken 20 órakor a csopaki, egykori kövesdi m?emlék romtemplom udvarában. /Csopak, Kossuth utca/ Rossz id? esetén a Kultúrházban.
Mindenkit szeretettel várunk: Tislér Géza református lelkész
A belépés ingyenes. Az est bevételét a Református Szeretetszolgálatnak és a Csopaki Iskoláért Alapítványnak ajánljuk fel.
Tislér Géza, református lelkész

 
 
 
A testületi ülésr?l jelentjük…
 
Március 6-án tartotta soros ülését a képvisel?-testület. A képvisel?k meghallgatták Dr. Balogh Emil háziorvos beszámolóját az orvosi ellátásról, majd Szilassy Albertné, Rózsika tájékoztatását a véd?n?i szolgálatról. Mindkét beszámolót tudomásul vette a testület. Ezt követ?en megtárgyalta a Balatonfüredi Polgári Védelmi Iroda tájékoztatóját a 2006 évi tevékenységér?l és 18.000 Ft támogatást szavazott meg a 2007 évre. Még a tavalyi évben nyert támogatást az önkormányzat egy falufejlesztési tanulmányterv készítésére, melynek elkészítésével a Balatontérségi Terület-és Gazdaságfejleszt? Kht-t bízta meg a testület. Helyi értékvédelmi rendelet elkészítésér?l is döntött a testület ehhez várjuk a javaslatokat a meg?rzésre érdemes épületek, növényzet, vagy egyéb tájelemre. A Winetou Kft. mikrohullámú internet hálózatot épít ki a faluban. A hálózat központja a faluházban lesz, cserében egy internet elérési lehet?séget ingyen biztosítanak az önkormányzatnak. A tavaszi faluszépítési munkát március 31-én, szombatra hirdeti meg az önkormányzat, melyre mindenkit várunk 9.00 órakor a játszótéren. A következ? testületi ülés április 04-én 18.00 órakor tartjuk a faluházban.
Czeglédy Ákos

 
 
 
Szociális Bizottság
 
85. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntöttük id?s Csiszár Bélánét és meglátogattuk a betegesked? Kollik József szépkorú társunkat. Mindkett?jüknek jó egészséget kívánunk a szociális bizottság nevében!
Némethné Piroska

 
 
Felhívás
 
 
A Paloznaki Önkormányzat 2007. március 31-én, szombat délel?tt faluszépítési napot rendez. A f?bb feladat lenne a Kálváriánál a vízfogadó kerítésének a lefestése, a Deák Ferenc utcai árokmegtisztítása a törmelékekt?l, és egyéb árokszakaszok rendbetétele. Találkozunk kilenc órakor a játszótéren.
Kérünk mindenkit jöjjön el és áldozzon egy délel?ttöt a szebb környezetért!
Czeglédy Ákos polgármester

 
 
 
Farsangi mulatság
 
Nagy érdekl?dés mellett zajlott febr. 17-én, szombaton a farsangi bál a paloznaki Faluházban.
El?ször a balatonfüredi Thunderfoot Dancers Westerntánc csoport bemutatóját láthattuk, majd következett a jelmezverseny. A jelmezesek bevonulásakor megjelent Hótehénke és a három törpe, Zorro, Alonzo az autóversenyz?, Jancsi és Juliska egy személyben, az idegösszeroppanás el?tt álló telekommunikációs szakemberek, a paloznaki nyilvános WC vécés nénije egy paraszt bácsival, a Bakter Brothers. a disznóvágáson már megismert "disznológus" orvos, stb.
A zs?ri értékelése alapján I. helyezést ért el Hótehénke és a három törpe, II. a Bakter Brothers, a III. helyezés díját összevontan a jelmezbeöltözött gyermekek kapták.
Az eredményhirdetés, tombolasorsolás után hajnalig tartott a vidám hangulatú mulatság.
A farsangi bál támogatói voltak: Paloznak Község Önkormányzata, Csuhé Bt. Csopak, Áfész bolt Paloznak, Mi kis boltunk Paloznak, Tájház Büfé, Lothriegel Cukrászda Csopak.
Verrasztóné Panni

 
 
 
Hiperaktivitás
 
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány kutatómunkája során feltárta, hogy a hiperaktívnak, figyelemzavarosnak nevezett gyermekeknek adott pszichiátriai szerek számos mellékhatást és függ?séget okozhatnak a gyerekeknél. A hiperaktivitás nem betegség,
hanem tünet, ezért minden esetben az okot kell feltárni és azt kezelni.
A hiperaktivitást többek között különféle allergiák, édességfogyasztás, élelmiszer-adalékanyagok, gombák, vírusok, vitaminhiány, valamint olyan fizikai betegségek is okozhatják, amelyeket még nem diagnosztizáltak és így kezeletlenek maradtak.
Az alapítvány megjelentetett egy INGYENES tájékoztató kiadványt, melyet szívesen bocsát az érintettek és az érdekl?d?k részére.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
1461 Budapest, Pf. 182. 
Kistelepülések sportversenyén küzdöttünk Pápán
 
A Veszprém megyei községek téli sportversenyén ebben az évben vett részt el?ször a huszonhét település (161 versenyz?) között Paloznak.
Vasárnap reggel korán kellett indulnunk, hogy id?ben odaérjünk a nagy esemény helyszínére, Pápára, ahol az egyik általános iskola tornatermében zajlott az asztalitenisz verseny.
A falubusszal komótosan tudtunk haladni, így a többi versenyz? már melegített, amikor megérkeztünk. Csupán egy gyors átöltözésre volt id?nk, aztán a verseny kezdetét vette.
A lányok, Kovács Viki és Pesti Dóri, „ideg?rl? küzdelemben” kaparintották meg az els? és második helyet, ezzel nagy dics?séget hozva Paloznak számára.
A feln?ttek is heroikusan küzdöttek, de er?feszítéseik ellenére ellenfeleik sportszer? küzdelemben felülkerekedtek rajtuk.
És ekkor következett igazából a verseny számunkra. Három versenyz? képviselte kicsiny községünket a fiú egyes kategóriában. A legjobb helyezést közülük a fantasztikusan versenyz? Szente Ádám érte el, aki harmadik helyen végzett, ezzel teljessé téve a paloznaki éremkollekciót, de Verrasztó László is pontszerz? helyen végzett.
Csapatok részére zajlott teke és sakkverseny is, jöv?re érdemes készülni ezekben a kategóriákban is, mert jó buli volt!
Slemmer Bence

 
 
 
Paloznaki fiatalember legújabb sportsikerei!
 
Kállay Dániel, a veszprémi Padányi gimnázium 11. osztályos tanulója, a VEDAC sportolója, februárban Budapesten az Országos Fedett Pályás Feln?tt Bajnokságon a 4X400 méteres váltóval 3. helyezést ért el.
Márciusban az Országos Fedett Pályás Junior és Ifjúsági Bajnokságon 400 méteres síkfutásban 2., 800 méteres síkfutásban 1., 1500 méteres síkfutásban szintén 1. helyezést ért el.
A legeredményesebb versenyz?ként megkapta a Magyar Atlétikai Szövetség Alapítványának különdíját is.
Gratulálunk, és további sikeres versenyzést kívánunk!
Verrasztóné Panni

 
 
 
Adónk 1 %-ról
 
Ismételten fel lehet ajánlani adónk 1 %-át valamely társadalmi szervezetnek, illetve egyháznak.
Magyar Katolikus Egyház 0011.
Magyar Református Egyház 0066.
Közrendvédelmi Alapítvány 19266208-1-19.
„Paloznak Jöv?jéért” Közalapítvány 18932296-1-19
Szerk.

 
 
 
ASSZONYKLUB
Budapesti kirándulás márciusi ünnepléssel
 
Régi terveink valósultak meg 2007. március 7-én, amikor napsütéses, meleg tavaszi id?ben Budapestre kirándultunk.
A kirándulás ingyenes volt mindenkinek, csupán a múzeumi belép?díjat kellett megfizetni. Ez Hatvári Rózsikának köszönhet?, aki nemcsak kit?n?en gazdálkodik, ezentúl a kirándulás el?készítésében is oroszlánrészt vállalt. Köszönet érte! Ugyancsak dicséret illeti Prazsák Emmit és Szendi Mónikát az állandó aktív közrem?ködésért.
Reggel a Szépm?vészeti Múzeumba látogattunk, ahol a Vincent Van Gogh kiállítást tekintettük meg. Az istenhív? és istenáldotta zseni képeinek megértését el?segítette Rajnai Árpád közérthet?, hiteles korrajza és Prazsák Ivett választékos, színvonalas összefoglalója a m?vész életér?l és munkásságáról. A képek olyan leny?göz?ek voltak, hogy sokan „választottunk” néhány felejthetetlen alkotást.
Rövid pihen? után a M?vészetek Palotájába utaztunk. Az idegenvezet? bemutatta az európai színvonalú intézményt, amelynek egyik szlogenje: „Élmény minden tekintetben”.
Látványában, akusztikájában, funkciójában és szolgáltatásaiban méltán találkozóhellyé vált m?vészbarátok számára, magasszint? lehet?séget biztosítva kulturális élmények befogadására. Többen elhatároztuk – következ? kalandozásaink egyike koncertlátogatás lesz a Bartók Béláról elnevezett Nemzeti Hangversenyteremben.
A palotából a Nemzeti Múzeum kertjébe sétáltunk, ahol a kellemes napsütést élvezve vidáman fényképezkedtünk Gobbi Hildával, Tímár Józseffel és Major Tamással.
A nap csúcspontját a Kerepesi úti Sírkert látogatása jelentette.
A temet?ben „találkozhattunk” mindazokkal a nemzeti nagyságokkal, történelmi személyiségekkel, akik az 1848-as szabadságharc direkt vagy indirewkt f?szerepl?i voltak. Ebben a mili?ben sem az idegenvezet?, sem a kirándulás résztvev?i nem puffogtattak jól ismert frázisokat, nem lengettünk méternyi lobogókat, csak végtelen megrendüléssel és tisztelettel álltunk a mauzóleumokban és a sírok mellett, és csendesen ünnepeltünk…
Mert sokunkat megérintett Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Batthyányi Lajos, Görgei Artúr, Vásárhelyi Pál, a Pet?fi család, Erkel Ferenc, Vörösmarthy Mihály, Arany János és még sokan mások szelleme és emléke.
Az egésznapos kulturális menetelés a Gellért-hegyi Citadellán végz?dött. A langyos márciusi estén fényeivel együtt csodáltuk és magunkhoz öleltük Budapestet, azzal az örömmel, hogy a világ egyik legszebb f?városát a magunkénak mondhatjuk.
Rajnai Magdi

 
 
 
N?nap a Nyugdíjas klubban
 
Nyugdíjas klub összejövetelét a n?nap másnapján tartottuk. Mi n?k készültünk édes és sós sütivel, remélve, hogy nem feledkeznek el ezen az egy napon sem rólunk, n?kr?l a teremtés koronái.
Bartl Géza finom borral, a „Paloznak Jöv?jéért” Közalapítvány szép terítékkel, nagyon finom csokival járult hozzá az ünnepünkhöz.
Mandelék „Legyen Ön is milliomos” játék lehet?ségével leptek meg minket. Milliomos igaz nem lett senki, de 100 Ft-tól 1500 Ft-ig osztottunk ki a nyerteseknek pénzt.
Örömükben, jókedvükben a játékosok a nyereményt felajánlották a klub javára.
Nem utolsó sorban említem, hogy egy igazi meglepetés volt Prazsák Jóskától elszavalt vers, melyet feleségével, Emmikével együtt írtak ezen alkalomra.
Bakonyi Györgyné

 
 
 
TI N?K…
Angyalok és boszorkányok,
Gyöngédek és harcban állók,
Kacérok és szelídek,
Csalfák és h?ségesek,
Fecseg?k és csöndesek,
Huncutul kedvesek,
Sírók és nevet?k,
Er?sek és elnéz?k,
Miattunk perleked?k,
Szomorkodók és mosolygók,
Megért?k és pattogók,
Szerények és kihívók,
Babusgatók, gondoskodók,
Csíp?sek és simogatók,
Értünk mindig aggódók,
Romantikus álmodozók,
Szépek és okosak,
Csinosak és bájosak,
Csábítóan aranyosak,
EGY SZÓVAL CSODÁLATOSAK!
Prazsák József és Emmi

 
 
 
Gyarapodik a Tájház saját gy?jteménye
 
?sszel Szilágyi Pál tiszteletes úr az önkormányzatnak adományozott antik bútorokat a Tájház részére.
A pajtából, padlásról el?került darabokat a tél folyamán Márffy István restaurálta.
A szépen megújult szekrény, ágy és a hozzá tartozó éjjeliszekrény, asztal, székek a Tájház tisztaszobájába kerülnek, régi helyükre, ugyanis az egykori Diószegi ház (ma Tájház) berendezési tárgyai voltak. Az adománnyal ismét b?vült a falu saját néprajzi gy?jteménye. Köszönjük!
Verrasztóné Panni

 
 
 
MEGHÍVÓ BORVERSENYRE
 
 
Tisztelt Paloznaki Sz?l?sgazdák, Kedves Bortermel?k!
 
Önkormányzatunk az el?z? évek hagyományainak megfelel?en ismét megrendezi a borversenyt, amelyre minden érdekl?d?t szeretettel meghívunk és várunk.
Ideje: 2007. április 21. szombat 15 óra
Helye: Paloznak, Faluház nagyterme
A borverseny célja: Paloznak község sz?l?sgazdái és lakosai találkozásának el?segítése, a bortermel?i tapasztalatok kicserélése, a min?ségi bortermelés ösztönzése.
Nevezés feltételei:
1.) Részt vehet minden olyan bortermel?, akinek Paloznak közigazgatási területén bortermelésre alkalmas sz?l?je van. A sz?l?terület nincs meghatározva, viszont a benevezett borból legalább 100 literrel kell rendelkeznie a gazdának, melyet reklamáció esetén a rendez?bizottság két tagja a helyszínen ellen?riz.
2.) Nevezni fehér, vörös és rosé borokkal lehet.
3.) A benevezett mintát fajtánként 2 db 7 dl-es, zöld szín? borosüvegben kell elhelyezni, parafa dugóval ledugaszolva.
4.) A mintaüvegeket az önkormányzat megbízottja körcímkével látja el, a körcímkét megszámozza. A versenyz? nevét és címét lezárt borítékba helyezi, a számot feltünteti a borítékon.
5.) Nevezési díj: fajtánként 700 Ft, amelyet a nevezéskor kell befizetni. A nevezési díj összegét a díjnyertes borok jutalmazására használjuk fel.
6.) Leadási határid?:
2007.április 20-án, pénteken 8-14 óráig
2007 április 21-én, szombaton 10-12 óráig
7.) Értékelés: A versenyre pártatlan bírálóbizottságot hívunk, amelynek elnöke Tóth János Zoltán úr sz?lész – borász, a Szent György-hegyi Borlovagrend ceremóniamestere.A verseny nyilvános, amelyen bárki részt vehet, esetleges észrevételeit a bírálóbizottság elnökénél megteheti.
A jelenlév?k lehet?séget kapnak TÁRSADALMI BÍRÁLÓBIZOTTSÁG megalakítására. A bizottságba jelentkezni lehet a verseny kezdete el?tt negyed órával Verrasztóné Losonczy Anna rendezvényszervez?nél. (Nagyobb számú jelentkezés esetén sorsolás dönt.)
8.) Díjazás: A bíráló bizottság a benevezett borokat négy kategóriába sorolja: arany-, ezüst-, bronz oklevél, emléklap.
A bírálat eredményeir?l a résztvev?k díszes oklevelet kapnak. Az arany fokozatú borok I – V. helyezettje a rendez?ség és a támogatók által felajánlott ajándékokban részesül.
Fajtánként a legjobb min?ség? borok tulajdonosai is díjazva lesznek, abban az esetben, ha boruk legalább négy borminta közül került kiválasztásra. A társadalmi bírálóbizottság díját egy fehérbor és egy vörösbor minta tulajdonosa nyeri el.
A borverseny értékelése és díjazása nem jelent egyben hivatalos bormin?sítést. A borversenyt követ?en a rendez?bizottság a hagyományos batyus bálhoz zenét biztosít. Mind a borosgazdák, mind pedig az érdekl?d? vendégek részvételével „összehasonlító borbírálatra” lesz lehet?ség.
Egyben szeretettel meghívjuk a sz?l?sgazdák feleségeit, barátait, valamint az érdekl?d?ket, hogy tiszteljék meg rendezvényünket és jó szokásukhoz híven „borkorcsolyáról”, „alapozó” ételekr?l gondoskodjanak.
Verrasztóné Panni

 
 
 
PAPÍRGY?JTÉS
 
Április 22. a Föld napja, ez alkalomból a Paloznaki Civil Egyesület papírgy?jtést szervez április 20-án, péntek délután és 21-én, szombaton délel?tt.
Kérjük a háztartásban feleslegessé vált újságokat, kartondobozokat gy?jtsék össze, kössék össze, amit április 21-én, szombaton a házaktól a gyermekek fognak elszállítani.
A papírt a Tájház udvarán, a szín alatt gy?jtjük, aki nagyobb mennyiséggel rendelkezik, kérjük oda szállítsa el.
Várom azoknak a szül?knek a jelentkezését, akik segíteni tudnak a szín alatt a papírkötegek rendezésénél!
A befolyt összeget, önkormányzati támogatással kiegészítve a gyermekek jutalomkirándulására fordítjuk.
Verrasztóné Panni

 
 
 
Pályázat civil szervezeteknek
 
A Paloznaki Önkormányzat pályázatot ír ki a településen m?köd?, vagy itt bejegyzett civil szervez?dések részére, tevékenységük támogatására, vissza nem térítend? támogatás formájában. A támogatás kérelemre adható, melyben röviden ismertetni kell a szervezet eddigi tevékenységét és a támogatásból megvalósítani kívánt célokat, valamint a megpályázni kívánt összeget. A felosztható keretösszeg nagysága 400.000 Ft. A támogatási kérelmeket április 2-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. Nem pályázhat az a szervezet, aki az el?z? évi támogatással nem számolt el, vagy az el?z? évben tevékenységet nem végzett.
Czeglédy Ákos

 
 
 
BARKA TÚRA
 
Április 9-én, hétf?n ismét megrendezzük a hagyományos húsvéti túrát. Aki a sok evés-ivás után kedvet érez egy kis kiránduláshoz, a locsolkodás után fogja a hátizsákját, a családját és kerekedjen fel!
Úticél: Király-kút. Gyülekez?: 10-10.30 között a Mi kis boltunk udvarán (Zrínyi u. 22.)
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!”
(Ha nagyon sáros az út, akkor a túra útvonala a Borúton vezet)
Verrasztóné Panni

 
 
 
„Balaton Riviera Mandula Ünnep”
2007. április 13-15.
(Alsóörs-Csopak-Fels?örs Lovas-Paloznak)
 
Április 13. 18.30 óra:
„Balaton Riviera Mandula Ünnep 2007”
rendezvény sorozatának ünnepélyes megnyitója, az Alsóörsi Csipkem?hely és a Paloznaki Hímz?kör közös kiállításának megnyitója. Kulturális m?sor. Mandula, Mandulás étel és helyi bor kínálása, Helyszín: Alsóörs, M?vel?dési Ház. A kiállítás megtekinthet?: május 15-ig.
Április 13. kb.19.30 óra
„Bakony Fotóklub” Mandulavirágzás c. kiállításának
megnyitója. Helyszín: Lovas, Nagy Gyula Galéria. Megtekinthet?: a Mandula Ünnep id?tartama alatt
Április 13. 14.00 óra
Borverseny a Balaton Riviéra Boráért
Helyszín: Malom Csárda Csopak, 73-as út
Április 14. 10.00-11.30
Bakancsos mandula túra
Mandula, Mandulás étel és helyi bor kínálása. Helyszín: Fels?örs, F?kút Vezeti: Dr.Pudmer Erzsébet
Április 14. 10.00-11.00
Marcipán Manufaktúra és el?adások
Szamos Marcipán és mandula feldolgozással kapcsolatos érdekességek,
11.30-14.30 Mandula, Mandulás étel, helyi bor kínálása,
Szamos Marcipán bemutató, kóstoló és vásár. Szamos Marcipán Lik?rkóstoló és vásár, Marcipán szobrok kiállítása. Gyurmarci: marcipánformázás, tanítás gyermekeknek és feln?tteknek
Helyszín: Lovas, Faluház
Április 14. 14.00-15.00
Olaszrizling tanösvény séta Csopaktól – Paloznak-ig
Totó a „Papa Borozójá”- ban. Vezeti: Tamás Jen?
Április 14. 14.00 óra
Amat?rök mandulás sütemény versenye
16.00óra: eredményhirdetés, díjátadás,
Mandula, mandulás étel, helyi bor kínálása,
Mandulás sütemények kóstolója
Helyszín: Paloznak, Faluház, Nagyterem
Április 14. 17.00-17.30
Tavaszköszönt? Koncert
Helyszín: Lovas, Lovasi Nagy Gyula Galéria
Április 14. 18.00 óra
Mandulabál
A „Balaton Riviera Bora kikiáltása”
Ünnepélyes eredményhirdetés, díjátadás,
Brillante Énekl? Egyesület szórakoztató m?sora
Vacsora (3 fogásos menü)
Él?zene, tánc, tombola,
Sütemények a kalapács alatt – Árverés,
Helyszín: Malom Csárda, Csopak 73-as út
Jegyek vásárlása: 3.000,-Ft/f? Keresztes Éva 70/371-8501
Április 15. 10.00-12.00
Kerékpár túra
Balaton Riviéra településein keresztül
Indulás-érkezés Fels?örs Polgármesteri Hivatal
Túravezet?k Hajdu Ágnes, Szalai Sándor
Kerékpárok korlátozott számban rendelkezésre állnak.
Április 15. 11.00 óra
Zenés Istentisztelet
Zenél: Lóczy Lajos Gimnázium Ifj. Kórusa Balatonfüred
Helyszín: Alsóörs, Református Templom
Április 15. 15.00 óra
„Balaton Riviera Mandulaünnep 2007”
rendezvény sorozatának ünnepélyes zárása,
utána Táncház Helyszín: Lovas, Faluház
A rendezvényeken a részvétel a Mandulabál kivételével ingyenes!
A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület tagjai nemcsak a rendezvények ideje alatt, hanem egész évben várják vendégeiket színvonalas szállás, vendéglátás, borozó és egyéb ajánlataikkal. Éves programok: www.balatonriviera.hu
Mindenkit szeretettel várnak a szervez?k! Kapcsolat: Lovas, F? u. 8. Tel: 70/371-8501
E-mail: Web: www.balatonriviera.hu
Kersztesné Éva

 
 
 
Lomtalanítás
 
Április 23-án hétf?n lomtalanítás lesz Paloznakon, Kérjük, hogy a feleslegessé vált kacatokat, lim-lomot, háztartási szemét építési törmelék kivételével, április 21-22-én, szombat vasárnap helyezzék az ingatlanok elé, úgy, hogy a közlekedést ne akadályozza. A szállítás ápr. 23-án hétf?n lesz. Nagyobb mennyiség? lom esetén kérjük jelezzék a Polgármesteri Hivatalban. A megközelíthet?ség miatt a szállítást csak a belterületen és a Vörösparton tudjuk megoldani, ezért kérjük a többi utcából a lomot a temet? feletti parkolóba tegyék.
Polgármesteri Hivatal

 
 
 
Hagyományok és újdonságok a paloznaki konyhában
Még mindig PASTA (az olasz tészta)
 
Legutóbb néhány fontos tudnivalót írtam a tészta f?zésér?l.
Most megkísérlem formájuk szerint osztályozni ?ket. Hogy ki milyen formát választ, az ízlés és hozzávaló kérdése.
- Spagetthi - a legismertebb olasz tészta. 1-15-ig számozzák. A legvékonyabb a mi cérnametéltünkhöz hasonlít. A leggyakrabban a 8 és 9 számút használom. F?zéskor nem kell széttördelni. Evéskor ev?kanál és villa segítségével fogyasztjuk.
- Makaróni - vastag cs?tészta, ritkán hosszú, inkább 3-5 cm nagyságban árulják. Sok-sok szaft szükséges hozzá.
-Farfalle - masni vagy nyakkend? tészta, szinte mindennel fogyasztható.
- Fusili - orsótészta
- Penne - tollhegy tészta
- Rigatóni - csöves, különböz? nagyságú
- Gnocchi - mint a mi krumplis nudlink, irtó finom és elég drága
- Lasagne - tésztalapok, amelyeket tepsiben hússal, sajttal rakunk össze, tetején sok olvadó sajttal.
- Csiga forma - tölthet? forma, nagyon finom spenóttal.
Szinte valamennyi forma kapható apró (piccolino), közepes (mezzo), nagy (grande) méretben.
Húsvétkor is varázsolhatunk olasz tésztát az ünnepi asztalra els?sorban a változatosság, másodsorban közkedveltsége miatt.
 
Sonkás tésztasaláta
Hozzávalók:
0,5 kg Farfalle (masnitészta), apróra vágott f?tt sonka, (esetleg apróra vágott sajt), 5 db apróra vágott újhagyma,l 2 maréknyi ollóval aprózott snidling, 1 db vékony csíkokra vágott kaliforniai paprika (piros), 3 db apróra szelt ecetes uborka, 1 Flóra majonéz kevés kefirrel higítva (só, bors, mustár, Worchester szósz, pici csíp?s paprika, kevés porcukorral ízesítve).
A tésztát a kiírás szerinti ideig f?zzük, lesz?rjük, leh?tjük, összekeverjük a hozzávalókkal, és a majonézes szósszal. Ezt mindenki szereti, könny? elkészíteni, finom és laktató.
 
Csirkés lasagne
 
1 csomag lasagne tészta ( tésztalapokat nagyobb üzletekben a h?t?szekrényben tárolják, de kapható száraz formában is, amit ki kell f?zni.)
Egy közepes tepsihez, vagy nagy jénaihoz annyi lapot f?zünk ki, hogy három tepsi nagyság álljon rendelkezésre (kb. 27 db)
Hozzávalók a töltelékhez:
2 nagy csirkemell filé, 2 filézett csirkecomb, 1 fej hagyma, aprítva 2 db cukkini, só, bors, pirospaprika, melyekb?l s?r? csirkepörköltet készítünk (a cukkini apróra vágva dúsítja a szaftot, kevés zöldpaprika és paradicsom jó bele, de ne legyen lecsó íze).
Pároljunk meg egy nagy brokkolit, vágjuk kisebb darabokra, keverjük össze pörkölttel, adjunk hozzá 3 dl tejfölt. Rakjuk le a tésztát egy nagy jénaiba vagy tepsibe, rétegezzük rá a pörköltet, ismételjük meg annyiszor, amennyi tésztánk, illetve húsunk van. A rétegek közé és a tetejére gazdagon szórjunk reszelt sajtot. Legjobb sajtkeverék: 20 dkg ementhali, 20 dkg mozzarella, 20 dkg füstölt sajt.
Forró süt?ben (200oC) süssük meg, a sajt csak olvadjon, ne száradjon ki.
Jó étvágyat!
Rajnai Magdi

 
 
 
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
 
A Paloznaki Civil Egyesület húsvéti játszóházat rendez március 31-én, szombaton délel?tt 10-12 óra között a gyermekeknek a Faluház kistermében.
A foglalkozáson húsvéti díszeket készítünk természetes anyagokból. Ollót a lehet?ség szerint mindenki hozzon magával!
Szeretettel várjuk az érdekl?d?ket:
Nagy Zsuzsanna, Váradi Zsuzsanna, Verrasztóné Panni

 
 
 
Zöldhulladék-lerakó
 
A Paloznaki Önkormányzat zöldhulladék, gally, f? ingyenes lerakására lehet?séget biztosít Csopak Paloznak között a vasút melletti telepen. A telep szombatonként 13.00 - 16.00 óra között tart nyitva. A paloznaki ingatlantulajdonosok ingatlanonként 2m3 zöldhulladékot ingyen helyezhetnek el a telepen. Az ingyenes elhelyezéshez a Polgármesteri Hivatalban kiállított igazolást kell bemutatni. A telep üzemelésével kapcsolatban Wrhovina Rezs?nél tel: 20/921-5584 vagy a Polgármesteri Hivatalban lehet érdekl?dni.
önkormányzat

Videók

   - Paloznak -   - Virágos Magyarország -     &nbs...

PALOZNAK TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Balaton-felvidéki-, és Bakony-vidéki (dunántúli) hímzőkultúra Adatlap Hampasz-kút    Adat...

Paloznaki Tekergo

 

Bicikli utak

5403

Elérhetőségek

Paloznak, Fő út 10.
8229
E-mail:

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Térkép...

Paloznaki videók

kalvaria_1
 

VIDEÓK